ABIM dan Pembudayaan Islam
Dalam berhadapan dengan latar sosial yang diwarisi dari penjajah ini, ABIM memulakan langkah dalam rangka memperjuangkan cita-cita Islamiyahnya menerusi proses yang dikenali sebagai ‘agenda pembudayaan Islam’.

Agenda pembudayaan Islam tertumpu kepada usaha pemurnian pandangan hidup, perubahan sikap, keyakinan dan jati diri, dan pembinaan akhlak umat Islam serta penciptaan dan pengukuhan model-model Islam dalam pelbagai bidang dan sistem kehidupan yang praktik meliputi seluruh dimensi ketamadunan. Sistem budaya ini diterjemahkan dalam bentuk pakaian menutup aurat dan juga ucapan salam sesama orang Islam.

ABIM menyedari bahawa tanpa agenda pembudayaan ini, Islam tidak akan mampu difungsikan secara realistik dalam latar sosial yang kompleks. Sebagai sebuah gerakan massa, agenda ini perlu digerakkan ke segenap lapisan struktur di peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Manakala wahana pembudayaan Islam bersifat pelbagai meliputi pendidikan, latihan, khidmat sosial dan penerbitan.
Cuplikan “Masyarakat Madani dan Politik:
ABIM dan Proses Demokrasi” (2016) oleh Prof. Dr. Shaharuddin Badaruddin
TAG