ABIM dan Prinsip KesederhanaanPendekatan Manhaj Maliziy (pendekatan keMalaysiaan) ini bertitik tolak dari premis bahawa Alam Melayu mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri dan sudah pasti memerlukan kaedah dan model dakwah yang tersendiri untuk menanganinya.

Sementara dari segi kefahaman keagamaan, manhaj ini dijelmakan melalui prinsip wasatiyyatul Islam iaitu kesederhanaan Islam. Salah satu unsur wasatiyyah yang dijalankan ialah dengan menggabungkan orientasi salaf iaitu tradisi amalan Islam generasi awal Islam dan tajdid iaitu prinsip pembaharuan nilai-nilai keagamaan.

Dengan kata lain, ABIM berusaha mengekalkan warisan lama disamping bersifat realistik dengan hal-hal semasa dan faktor persekitaran. Penjelmaan dari prinsip ini ialah pembukaan seluas-luasnya ruang dakwah kepada umat Islam dari semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang.

Tidak ada keseragaman atau regimentation yang ketat ditekankan kepada ahli, sebaliknya kelonggaran diberikan kepada ahli-ahli selagi prinsip-prinsip utama dalam agama dipelihara. Juga tiada pendekatan ekstrem dan emosional dibudayakan seperti memuja pemimipin, cepat menghukum dan taksub kepada kumpulan.


Cuplikan “Pemerkasaan Ilmu Asas Dakwah Manhaj Maliziy: Perspektif ABIM” (2007) oleh Dr. Farid Shahran

TAG