Cinta Rasul: Komitmen UmmatikRasululLah s.a.w. diutuskan dengan mesej-mesej Ilahi untuk mentransformasi manusia, tidak hanya untuk dirinya sendiri sahaja. Oleh yang demikian, untuk membangkitkan semula umat, maka kita harus menteorikan semula misi profetis ini dalam semangat zamannya.

Yang demikian itu, dalam erti kata lain, sebagaimana dirumuskan Kuntowijoyo (sarjana-sejarawan dari Indonesia), kegiatan RasululLah dalam kehidupan keberagamaannya mengandung ‘komitmen ummatik’yang menumpu kepada pengislahan.

Tidak dinafikan lagi, ‘komitmen ummatik’ ini adalah suatu misi profetik yang dilaksanakan Junjungan Besar RasululLah s.a.w. secara sepenuhnya sedar (fully consciousness) sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Iqbal, tokoh pemikir dan failasuf Muslim, yang memetik kata-kata Abd al-Quddus Ganggohi:

Muhammad of Arabia ascended the highest Heaven and returned. I swear by God that if I had reached that point, I should never have returned.”
(Cuplikan “Paradigma Islah dan Kesedaran Kepemudaan: Melestari Generasi Bitara dalam Keteguhan Gerakan” (2016) oleh Fazril Mohd Saleh.
Ucapan Dasar Presiden PKPIM dalam MPAT ke-54TAG